O Nas

       

   Gminny Ośrodek Kultury w Jawornik Polskim istnieje od 1989r. Jest samorządową instytucją kultury, której terenem działania jest Gmina Jawornik Polski.


Posiada filie zamiejscowe:

a. Wiejski Domu Kultury w Manasterzu

b. Wiejski Dom Kultury w Hadlach Kańczuckich

c. Wiejski Dom Kultury w Hadlach Szklarskich


 


          Naczym celem jest realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki, opartej na wartościach uniwersalnych oraz ożywianie lokalnych i regio­nalnych tradycji kulturowych.

 

 


Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

 1. Popularyzacja i tworzenie warunków do rozwoju nowych form czynnego uczestnictwa w kulturze,

 2. Tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań twórczością artystyczną, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

 3. Gromadzenie, dokumentowanie , tworzenie ochrona i udostępnienie dóbr kultury,

 4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

 5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła artystycznego,

 6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 7. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami,
  w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, sportowych, turystycznych i kulturalnych społeczeństwa.Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania przez:

 1. prowadzenie pracowni artystycznych, zespołów, grup, kół zainteresowań, kursów i szkoleń,

 2. tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotkań autorskich, prelekcji i odczytów,

 3. organizowanie koncertów zamkniętych i plenerowych,

 4. organizowanie imprez masowych,

 5. organizowanie imprez sportowych i turystycznych,

 6. organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali w różnych dziedzinach sztuki,

 7. prowadzenie działalności profilaktycznej oraz współpraca z instytucji prowadzącymi lub propagującymi działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

 8. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.


 

 

 

 

Strona GOK w Jaworniku Polskim
Strona główna - GOK Jawornik Polski Strona główna GOK Jawornik Polski Kontakt