Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury  w Jaworniku Polskim

Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gokjawornik.pl/


* Data publikacji strony internetowej: 22.04.2009
* Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.
2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.


Oświadczenie sporządzono dnia 08.02.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z : Anna Staszczak, email: gok.jp@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 651 41 92. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Skargę należy złożyć  do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
- Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaworniku Polskim
- Adres: 37-232 Jawornik Polski 16
- E-mail:
gok.jp@wp.pl
- Telefon: 16 651 40 08
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Główny


Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury  w Jaworniku Polskim znajduje się w budynku, którego właścicielem jest Gmina Jawornik Polski.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 16, 37-232 Jawornik Polski.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście z przodu budynku, następnie kilka schodów i wejście na parter na którym znajdują się pomieszczenia GOK w Jaworniku Polskim.
Dla osób na wózkach nie posiadamy wejścia.
Toalety znajdują się na tym samym poziomie, nie posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Wiejski Dom Kultury w Hadlach Szklarskich

Wiejski Dom Kultury w Hadlach Szklarskich  znajduje się w budynku, którego właścicielem jest Gmina Jawornik Polski.
Wiejski Dom Kultury w Hadlach Szklarskich , Hadle Szklarskie 346, 37-232 Jawornik Polski. Budynek posiada 2 kondygnacje tj. dolną i górną. W pomieszczeniach górnych znajdują się pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Hadlach Szklarskich.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście które poprzedzone jest schodami, następnie korytarz i kolejne schody na pierwsze piętro.
Dla osób na wózkach nie posiadamy wejścia.
Toalety znajdują się na parterze, nie posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych.
Wokół budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Wiejski Dom Kultury w Manasterzu

Wiejski Dom Kultury w Manasterzu znajduje się w budynku, którego właścicielem jest Gmina Jawornik Polski.
Wiejski Dom Kultury w Manasterzu , Manasterz 137, 37-230 Manasterz. Budynek posiada 2 kondygnacje tj. dolną i górną. W pomieszczeniach górnych znajdują się pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Manasterzu .
Do budynku prowadzi jedno główne wejście które poprzedzone jest schodami, następnie korytarzem prosto i schodami na pierwsze piętro , kolejny korytarz i schody na półpiętro na którym znajdują się pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Manasterzu.
Dla osób na wózkach nie posiadamy wejścia.
Toalety znajdują się na parterze, nie posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych.
Wokół budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Wiejski Dom Kultury w Hadlach Kańczuckich


Wiejski Dom Kultury w Hadlach Kańczuckich  znajduje się w budynku, którego właścicielem jest Gmina Jawornik Polski.
Wiejski Dom Kultury w Hadlach Kańczuckich, Hadle Kańczuckie 44,
37 – 232 Jawornik Polski. Budynek posiada 1 kondygnację w których  pomieszczeniach znajduje się Wiejski Domu Kultury w Hadlach Kańczuckich.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście z przodu budynku  które poprzedzone jest schodami, następnie wejście i korytarz. Z korytarza wchodzi się bezpośrednio do pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Hadlach Kańczuckich.
Dla osób na wózkach nie posiadamy wejścia.
Toalety znajdują się w  nie posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych.
Wokół budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Strona GOK w Jaworniku Polskim
Strona główna - GOK Jawornik Polski Strona główna GOK Jawornik Polski Kontakt